Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за изработка на продукти в “Европринт България” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия, уреждат поръчката, изработката, начина на плащане и предаване на продукция от“Европринт България” ЕООД, гр.София.

Изработването на поръчаното се извършва по поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с параметри, определени в оферта, получена от него. Получаването на поръчаното се извършва с приемо-предавателен протокол. Настоящите Общи Условия са общовалидни за всички клиенти на “Европринт България” ЕООД и стават неразделна част от параметрите на всяка конкретна поръчка. Общите условия се прилагат за всички въпроси, които не са изрично уредени в поръчката и имат силата на договор. При противоречие между поръчката и Общите условия преимущество има уговореното в поръчката.

Продуктите се изработват съгласно проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове и начини, предварително уточнени в офертата. Изработването може да се извърши и по проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно предварително зададени параметри от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчката се извършва чрез попълване и подписване на заявка, която представлява неразделна част от Общите Условия и съдържа: описание на поръчаната продукция (размер, цветност, хартия и съдържание); количество; срок на изпълнение; цена, определена на база оферта, изпратена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поръчката може да бъде отправена и по факс или електронен път, като в този случай поръчката се счита приета от момента на изпращане на потвърждение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Поръчката се счита приета и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникват задължения при условие, че Общите условия са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и между страните е постигнато съгласие относно поръчаната продукция (размер, цветност, хартия и съдържание); количествата; срока на изпълнение; цената и начина на плащане чрез подписване на заявка за поръчката. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява поръчката по електронен път, се счита, че той е запознат с Общите условия, изложени в сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следния електронен адрес: www.europrint-bg.com.

“Европринт България” ЕООД осигурява необходимите материали за техническото изпълнение на поръчката като спазва зададените от клиента параметри и доставя готовите продукти на клиента в съответствие уговореното в поръчката.

Когато поръчката се извършва по проект на клиента, проектът, заедно с необходимата информация и материали с оглед изработката на изделието трябва да бъдат предадени на “Европринт България” ЕООД.

В случаите, когато поръчката се извършва по проект на “Европринт България” ЕООД, изготвения проект се представя за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Проектът се счита за одобрен, ако в 3 дневен срок от представянето му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не изрази мотивирано и изрично писмено неодобрение на проекта. Възложителят има право да му бъде представян работният вариант на проекта във всеки момент на изработването му, като до изричното му одобрение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да нанася корекции и допълнения в междинните варианти.

След приемането на проекта, клиентът може да прави изменения в него при заплащане на допълнително възнаграждение на “Европринт България” ЕООД, съответстващо на
положените допълнителни усилия.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително възнаграждение за изготвянето на проекта в размер, уговорен в заявката.

При изготвяне на продукцията, клиентът се уведомява своевременно и му се дава възможност в 7 календарни дни да я приеме с приемо – предавателен протокол.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи готовите продукти съгласно параметрите, определени в офертата, и при условията на поръчката.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

За извършената работа, на “Европринт България” ЕООД се дължи възнаграждение в съответствие в срока и по условията на плащане, договорени в поръчката. Цената на продуктите се определя в български лева или в левовата равностойност на чуждестранната валута към момента на извършване на плащането.

Цената и срокът на заплащане се уговарят в офертата към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправена до последния. Офертата за всяка отделна поръчка е неразделна част от Общите Условия и съдържа оферираната цена, определяща се и варираща в зависимост от сроковете за изпълнение и поръчаното количество. В поръчката на Възложителя се уточняват конкретното количество и сроковете за изпълнение, като всяка промяна в параметрите води съответно и до промяна на оферираната цена.

СРОКОВЕ

Срокът за изработването и доставката на продуктите се определя в поръчката. Срокът за изпълнението на поръчаното започва да тече от предоставянето от Възложителя на всички необходими за проектирането и/или изработването материали, подробно описани в поръчката, както и на проект за изработката. В случай, че изработването на поръчаната продукция се извършва по проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, това се уговаря изрично във формуляра на поръчката, като в този случай срокът за изпълнение на поръчаното започва да тече от изричното писменото одобряване на проекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ

Доставката на изработената продукция на територията на гр.София се извършва от “Европринт България” ЕООД при поръчка на стойност над 500 лв. без ДДС. В този случай за дата на доставката се счита датата на разтоварване на готовата продукция в склада на Възложителя. На тази дата се считат прехвърлени на Възложителя собствеността и рискът върху продуктите. Във всички останали случаи, за дата на доставката се счита двустранното подписване на приемо-предавателния протокол. От този момент се считат прехвърлени на Възложителя собствеността и рискът върху продуктите.

Възложителят е длъжен да приеме изпълнената, съгласно параметрите на поръчката, работа, отговаряща на приложимите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стандарти за качество. Рекламации за липси и явни недостатъци се правят от Възложителят при приемането на доставката и се отразяват в приемно-предавателния протокол, с подписването на който Възложителят приема изработеното. “Европринт България” ЕООД не носи и отговорност при рекламационни претенции, възникнали в следствие на неправилно съхранение или използване на предадената продукция.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за непотърсена в срок продукция.

ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕТЕНЦИИ НА СТРАНИТЕ

Изпълнителят гарантира, че предоставените му от Възложителя изходни данни, въз основа на които се изработва поръчката, са интелектуална собственост на Възложителя и Изпълнителят се задължава да не ги ползва за друг клиент, дори когато има идентичност на поръчката по вид полиграфическа продукция. С оглед защитата на интересите си и в случай, че се касае за еднократна поръчка, както и в случай на прекратяване на договора, когато с едни изходни материали се изпълняват няколко отделни поръчки, той си запазва правото да ги задържи като доказателство за период от три месеца, през който Възложителят би могъл да предяви претенции за недостатъци, съобразно настоящите Общи условия.

Изпълнителят разполага с правото да задържи изходните данни, филмите и щанц-формите, собственост на Възложителя, послужили за изработка на поръчката в срок от 3 / три / месеца от предаване на готовата продукция. След изтичане на тези срокове, в случай че Възложителят не ги е потърсил подлежат на унищожаване. Ако Възложителят желае тяхното запазване извън упоменатите срокове, е длъжен да заяви това изрично и да покрие всички разходи на Изпълнителя за това.

В случай, че Възложителят се откаже, при наличие на основателна причина, от вече възложена работа, преди да е започнало нейното изпълнение, същият дължи заплащане на всички направени до момента на отказа разходи от страна на Изпълнителя, включително стойността на закупените от същия материали.

В случай, че Възложителят се откаже, без наличие на основателна причина, от вече възложена работа, същият дължи заплащане на всички направени до момента на отказа разходи от страна на Изпълнителя, включително стойността на закупените от същия материали, стойността на извършената до момента работа, печалбата, която Изпълнителят би получил от изпълнение на възложената работа, както и неустойка в размер на 10% от стойността на възложената работа.

При забава на Възложителя относно плащането на възложената работа, същият дължи неустойка в размер на 0,2% за всеки просрочен ден, но не повече от 8% от общата договорна стойност. При забава относно сроковете за изпълнение на поръчката по настоящия договор по вина на Изпълнителя, същият дължи неустойка на Възложителя в размер на 0,2% за всеки просрочен ден, но не повече от 8% от общата договорна стойност.

Всички допълнително уговорени между страните условия, имат характер на специални и се прилагат с предимство в при противоречие с уговореното в настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия се съставени и приети от управителя на “Европринт България” ЕООД на 5.1..2021 г.

Управител: Иван-Александър Влаев